Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

rudosci
1704 a42c
Reposted fromGIFer GIFer viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
6975 0632 500
Save Our Soup
Reposted fromparlin parlin viagorky gorky
6856 db3f
Reposted fromink ink viainspirations inspirations
rudosci
9776 771d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainspirations inspirations
rudosci
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
rudosci
6695 1d6d
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine

January 21 2020

rudosci
8082 1969
Reposted fromhrafn hrafn viajustmine justmine
rudosci
Reposted frommefir mefir viajuhasowa juhasowa
rudosci
"Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację".
Emil Cioran "Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromhrafn hrafn viainspirations inspirations
rudosci
rudosci
0252 efc1
rudosci
5453 bbf8 500
Reposted fromBabson Babson viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
2709 10b9 500
rudosci
6327 6294
Reposted fromshakeme shakeme viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
1175 dbdb
rudosci
Możesz się schować ze strachu. Albo żyć po swojemu.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
5560 8c7b 500
Reposted fromclitoris clitoris viajustmine justmine
rudosci
0096 e361
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustmine justmine
rudosci
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
rudosci
4535 0444
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl