Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

rudosci
0471 07a8
Reposted fromlaluna laluna viagorky gorky

May 19 2017

1930 988b 500
rudosci
rudosci
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viatoniewszystko toniewszystko
rudosci
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viatoniewszystko toniewszystko
8653 4972
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viatoniewszystko toniewszystko
rudosci
Potrzebny mi jest towarzysz. Potrzebna mi jest bliskość pokrewnego człowieka. Pragnę jakiejś poręki świata wewnętrznego, którego istnienie postuluję. Wciąż tylko trzymać go na własnej wierze, dźwigać go wbrew wszystkiemu siłą swej przekory – jest trudem i udręką Atlasa. Czasem zdaje mi się, że tym wytężonym ges­tem dźwigania trzymam nic na swoich barkach. Chciałbym móc na chwilę złożyć ten ciężar na czyichś ramionach, rozprostować kark i spojrzeć na to, co dźwigałem.
— B. Schulz, list do Tadeusza Brezy
Reposted fromsoay soay viatoniewszystko toniewszystko
rudosci
6059 73d3 500
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
rudosci
rudosci
3530 143b 500
Reposted fromsarazation sarazation viatoniewszystko toniewszystko
rudosci
rudosci
stretch 
Reposted fromcats cats viaOkruszek Okruszek
rudosci
rudosci
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viausmiechprosze usmiechprosze
rudosci
8138 b2f7 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
9038 4e3a 500
Reposted fromjustmethatsall justmethatsall viamajkey majkey
3223 6c28 500
Reposted fromidiod idiod viamajkey majkey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl