Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

rudosci
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyowncosmos myowncosmos

May 19 2019

rudosci
0003 db7c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaOkruszek Okruszek
rudosci
3544 78e8 500
This coffee is served with a cloud of "cotton candy", the coffee vapor rises to dissolve the "cotton candy" and the cloud begins to rain with sugar over the coffee. Coffee "mellow" in Shanghai, China.
Reposted fromLogHiMa LogHiMa viaOkruszek Okruszek
rudosci
Czasami bierzemy na siebie całą winę tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim “ja sobie jakoś poradzę”. A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajuhasowa juhasowa
rudosci
2811 47f1
Reposted fromunr-eal unr-eal viajustmine justmine
rudosci
5169 318e
Reposted frompulperybka pulperybka viajustmine justmine
rudosci
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustmine justmine
rudosci
8538 cfd0 500
Reposted fromheroes heroes viajustmine justmine
rudosci
rudosci
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viaOkruszek Okruszek
rudosci
0183 7ad9 500
Reposted fromsavatage savatage viaOkruszek Okruszek
rudosci
Z wagonem tęsknoty i garnuszkiem wyobraźni, nawet parkowanie samochodu może stać się czynnością pełną flirtu i kuszącego napięcia.  Zwłaszcza gdy wiesz obok czyjego auta parkujesz. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustmine justmine

May 17 2019

rudosci
rudosci
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustmine justmine
rudosci
2728 8054 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman vialeksandra leksandra
rudosci
Reposted frombluuu bluuu vialeksandra leksandra
rudosci
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vialeksandra leksandra
rudosci
rudosci
rudosci
0025 8585 500
Reposted fromverronique verronique vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl