Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

8410 42f5 500
1244 a126 500
Reposted fromerial erial viacoldwater coldwater
rudosci
5223 437f
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
rudosci
rudosci
Reposted frombluuu bluuu viatoniewszystko toniewszystko
3820 a7dd
rudosci
1997 60b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
rudosci
rudosci
rudosci
Było już późno, a późna pora od zawsze sprzyjała pochopnym decyzjom. Nocne godziny przynosiły upragnioną ciszę, jakąś czystość myśli i klarowność wniosków, które z porannym brzaskiem niekoniecznie już wydawały się rozsądne. Jednak tak już było. Przecież to w nocnych rozmowach wyjawiamy tajemnice, których nie zdradzilibyśmy za dnia. To w nocy rozprawiamy o problemach, które o poranku mają zbyt osobiste oblicze, by chcieć je przed kimkolwiek odkryć.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viatoniewszystko toniewszystko
rudosci
rudosci
rudosci
6806 b149 500
Reposted fromkrzysk krzysk
rudosci
8172 424b 500
Reposted fromkrzysk krzysk
rudosci
8670 5e23 500
Reposted fromkrzysk krzysk
rudosci
8925 4248 500
Reposted fromkrzysk krzysk
8264 099e 500
Reposted fromerial erial viatoniewszystko toniewszystko
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viatoniewszystko toniewszystko
rudosci
rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl