Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

rudosci
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark vialeksandra leksandra
rudosci
7935 4060 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaOkruszek Okruszek
rudosci

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viaOkruszek Okruszek
rudosci
4782 a9f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamzem mzem
rudosci
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viajuhasowa juhasowa

February 16 2019

4459 e9a0 500
Reposted fromanananana anananana viamzem mzem
6956 a9e8 500
Reposted fromtron tron viaOkruszek Okruszek
rudosci
rudosci
7068 7dec 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
rudosci
Czy wiedziałbyś co ze sobą zrobić, gdybyś w postaci innego człowieka, przyszedł spotkać i pomóc samemu sobie? Od czego byś zaczął żeby do siebie dotrzeć? Pytanie do namysłu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajuhasowa juhasowa
rudosci
rudosci
7055 47c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamzem mzem
rudosci
7478 19ec 500
Perpendicular lines.
Reposted fromlevune levune viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
7444 f20b 500
Reposted fromsoftboi softboi viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
rudosci
7748 d801 500
Reposted fromsoftboi softboi viainmybetterworld inmybetterworld
2087 910b
rudosci
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialeksandra leksandra
rudosci
9258 e59a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialeksandra leksandra
rudosci
1575 2069
Reposted fromsarazation sarazation vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl