Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

rudosci
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viajustmine justmine

November 07 2018

rudosci
9556 af27
Reposted fromonlyman onlyman viausmiechprosze usmiechprosze
rudosci
8488 8361
Reposted fromonlyman onlyman viaOkruszek Okruszek
rudosci
rudosci
3650 6561 500
rudosci
6449 b7a9 500
rudosci
0585 2ca2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOkruszek Okruszek
rudosci
3696 7606 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajustmine justmine

November 05 2018

rudosci
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viaOkruszek Okruszek
rudosci
rudosci
7980 0d3b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaOkruszek Okruszek
rudosci
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
rudosci
9516 966d 500
Reposted fromonlyman onlyman viainmybetterworld inmybetterworld
rudosci
1636 a431 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaOkruszek Okruszek
rudosci
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viaOkruszek Okruszek
rudosci
rudosci
7958 a994 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix
rudosci
0527 68ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine

November 04 2018

rudosci
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl