Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

rudosci
9369 ca95 500
Reposted from1923 1923 viascorpix scorpix
rudosci
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix

April 20 2018

rudosci
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeksandra leksandra
rudosci
8689 82b9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialeksandra leksandra
rudosci
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialeksandra leksandra
rudosci
4452 53ba 500
Reposted frommelodyjna melodyjna vialeksandra leksandra
5361 7d56
Reposted fromnosmile nosmile vialeksandra leksandra
rudosci
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris vialeksandra leksandra
rudosci
3150 54b0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialeksandra leksandra
rudosci
rudosci
3514 e86c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
rudosci
7073 03e1 500
Reposted fromseaweed seaweed viaairumen airumen
5761 8edc
Reposted fromwestwood westwood viainspirations inspirations
rudosci
Kiedy dwoje ludzi kocha się wystarczająco mocno, razem poradzą sobie ze wszystkimi trudnościami. Muszą tylko wiedzieć, że mogą na sobie polegać pomimo wszystko. 
Reposted fromlovvie lovvie viainspirations inspirations
rudosci
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viainspirations inspirations
rudosci
6274 6849
Time…
Reposted frombalu balu viainspirations inspirations
rudosci
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
rudosci
4834 45ba
Reposted fromelegie elegie vialeksandra leksandra
rudosci
4566 2825
Reposted fromzungud zungud vialeksandra leksandra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl